Retour en terugbetalingen

Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd“). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.

In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij:

  • de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); en
  • duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant.

Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra’s (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.

Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in op:

  • de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of
  • de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
  • de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

In afwijking van het voorgaande gaat de Bedenktijd bij een Abonnement in op de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen in het kader van zijn of haar Abonnement.

Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van onderstaand formulier.

Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan Amacarons.comretourneren conform de door Amacarons.comgegeven instructies.

Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Amacarons.com: Solvaylaan 16, 8400 Oostende.

Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij Amacarons.comKlant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Klant op te (doen) halen.

Indien Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal Amacarons.comde betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.